Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

OM LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING


Hvad er læringsmålstyret undervisning?
I læringsmålstyret undervisning sætter du som lærer mål for, hvad eleverne skal lære. Dette betyder ikke, at læreren har monopol på at formulere mål for undervisning. Målene kan og bør ofte formuleres i dialog mellem lærer og elever.
 
Læringsmålene relaterer sig til elevens udbytte – ikke til det, der undervises i, men til det, som eleverne forventes at lære igennem undervisningen. Læringsmålene formuleres før et forløb, og gennem undervisningsforløbet justeres undervisningsaktiviteterne løbende ud fra målene.

Den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning er vist i UVM's relationsmodel:

Læs om målstyret undervisning

Målstyret undervisning med historie.gyldendal.dk
Med de færdige undervisningsforløb på denne fagportal får både du og eleverne en håndsrækning til den læringsmålstyrede undervisning. Alle forløb er tilpasset Fælles Mål (tidligere kaldet forenklede Fælles Mål) og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan inddrage dem i din  undervisning.

Undervisningsforløbene er gennemgående struktureret ift. elevens læringsproces med følgende målstyrende elementer:
 • Læringsmål
 • Færdigheds- og vidensmål
 • Evaluering
 • Årsplaner
Læringsmål
Hvert undervisningsforløb på historie.gyldendal.dk indledes med forslag til elevhenvendte læringsmål. Læringsmålene beskriver det, som eleverne skal lære og arbejde henimod i netop dette forløb. Læringsmålene er nedbrudte færdigheds- og vidensmål, hvilket fremgår af lærervejledningen til det givne forløb.

Læringsmålene har flere anvendelsesmuligheder med henblik på at sikre differentieringen.
 
De kan fungere som klassens fælles mål for arbejdet med forløbet, hvor det vil være forskelligt i hvilken grad, den enkelte elev vil nå det enkelte mål.

Læringsmålene kan også danne afsæt for, at den enkelte elev i samarbejde med læreren formulerer individuelle mål, inden forløbet påbegyndes. Disse mål kan justeres og evalueres undervejs.

Figuren herunder viser, hvordan læringsmålene i forløbene placerer sig ift. Fælles Mål.


Evaluering
Til alle forløb her på fagportalen er der forslag til evaluering. Evalueringen kan fx være:

 • en refleksion over egen læreproces,
 • en vurdering af i hvilket omfang målene er nået,
 • en kortlægning af den opnåede viden eller
 • en afprøvning af den viden og de færdigheder, der er arbejdet med.

Formativ evaluering

 • Hvor befinder eleverne sig i deres læring? 
 • Hvor skal eleverne videre hen i deres læring?
 • Hvilke næste skridt i undervisningen kan understøtte eleverne i at nå læringsmålene?

Summativ evaluering

 • Hvad har eleverne lært af forløbet?
 • Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
 • Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres? 
Færdigheds- og vidensmål
I hvert undervisningsforløb her på fagportalen arbejdes der mod udvalgte færdigheds- og vidensmål. Disse færdigheds- og vidensmål fortæller dig, hvor det enkelte forløb placerer sig ift. Fælles Mål. Forløbet har ikke til formål at nå det enkelte færdigheds- og vidensmål, men indgår som et led i arbejdet hen mod netop dette målpar.

Du kan med lærerværktøjet Planlæggeren få overblik over, hvilke forløb der dækker hvilke mål og planlægge din undervisning derefter. Når du har valgt forløb i Planlæggeren, kan du bruge årsplanværktøjet i Mit|Gyldendal til at færdiggøre din årsplan. Årsplanen vil automatisk indeholde de læringsmål, som er foreslået her på fagportalen og kan nemt redigeres, således at planen er målrettet den aktuelle undervisningssituation.

Årsplaner
 • Du kan udarbejde din egen årsplan ved at anvende Planlæggeren.
 • En anden mulighed er at bruge vores forslag til årsplaner.