Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
HistorieLex
Opslagsværk med historiske begivenheder og begreber
Søg i portalen

OM PRØVEN


Produktkollage brugt til prøven, hvor eleven viste forskellige, faglige pointer og diskuterede betydningen af historiske brud set i en udviklings og sammenhængsforståelse, fortæller læreren © Helle Øster, Nordbyskolen, Nykøbing Falster

På historie.gyldendal.dk kan eleverne læse om:

Prøven i historie

Prøven i historie er ændret væsentligt på flere punkter ift. tidligere. Der er tale om en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleven/gruppen selv har udarbejdet. Eleverne må gå til prøve individuelt eller i grupper a 2-3 elever.

Som lærer skal du være opmærksom på:
 • Prøveoplæg, som de kendes fra den gamle prøve, er ikke længere anvendelige til prøven.
 • Opgivelserne i historie skal angive emner eller temaer, som eleven/gruppen kan trække.
 • Opgivelserne skal indeholde mindst 5 eksempler på andre udtryksformer end tekst.
 • Opgivelserne skal indeholde mindst 4 kulturteknikker – mindst én skal være digital.
 • Opgivelserne skal indeholde kilder – både fiktion og ikke-fiktion.
 • Eleven/gruppen vælger et delemne inden for det lodtrukne tema/emne og formulerer en problemstilling til det og udarbejder et produkt, som de skal bruge i besvarelsen af problemstillingen. Et produkt kan fx være en film, en plakat, nyhedsindslag, interview eller et digitalt præsentationsprogram.
 • Eleven/gruppen vælger og får godkendt højst 5 kilder, som de bruger i besvarelsen af problemstillingen.
 • Arbejdet med at trække emne/tema, vejlede eleverne i valg af delemne, formulering af problemstilling og valg af kilder og udarbejdelsen af produktet ligger i undervisningstiden i slutningen af året.
 • Læreren skal udarbejde 2-3 uddybende spørgsmål til elevens/gruppens problemstilling. Spørgsmålene skal besvares af eleven/gruppen i forberedelsestiden inden selve den mundtlige prøve.
 • Til selve prøven:
  • skal eleven/gruppen fremlægge svarene på den selvvalgte problemstilling med inddragelse af  produktet
  • efterfølgende skal de uddybende spørgsmål, som eleven/gruppen har arbejdet med i forberedelsestiden, besvares
  • herefter er resten af den mundtlige prøve en samtale mellem eleven/gruppen og læreren.
 • Ved sygeprøve:
  • skal eleven benytte samme produkt og problemstilling som ved den ordinære prøve. Der må altså ikke ændres i forhold til det, som allerede er sendt til censor.

For flere detaljer om den nye prøveform i historie læs Vejledning til prøven.

Det prøveforberedende arbejde
Brug evt. de tre prøveplakater om hhv. problemstilling, kilder og produkt. Plakaterne kan bestilles ganske gratis.

Gør plakaterne synlige på skolen, så eleverne – gerne på tværs af klasserne – kan se dem dagligt og tale med hinanden og lærere om at udforme problemstillinger, finde kilder og udvikle produkter.

Eleverne kan sætte post-its på de tre plakater med deres ideer til problemstillinger, kilder og produkter til gensidig inspiration.

© Helle Øster, Visuel Didaktik, Nordbyskolen/Nykøbing F.

Guider til prøven

Under den prøveforberedende proces er det praktisk med en række skemaer etc., så elever og lærer har tjek på de enkelte faser, godkendelser etc.

I ressourceboksen ligger fem guider til fri kopiering. Siderne ligger som pdf'filer. Siderne er udformet, så de stil- og indholdsmæssigt passer til de tre prøveplakater, men kan også anvendes uafhængigt af disse.

De samme filer er til elevernes rådighed både som pdf-filer og som i-ark. Se nærmere her.

Digitale kulturteknikker

Når eleverne skal fremstille et produkt, er der mange muligheder både digitalt og ikke-digitalt. Eleverne kan blive inspireret til at arbejde med små, enkle medieproduktioner ved at bruge de 7 aktiviteter, som er beskrevet i ressourceboksen Gennemgang af 7 SmåP-aktiviteter LÆRER.